Privacy Verklaring

Privacy Verklaring
Healingpraktijk Voor Groot en Klein, gevestigd aan Libanonweg 72 3061KM Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.voorgrootenklein.nl
Libanonweg 72 – 3061KM Rotterdam
0624968273

Persoonsgegevens die wij verwerken
Healingpraktijk Voor Groot en Klein verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum
– Bankrekeningnummer
– Foto
– Overige persoonsgegevens, zoals achtergrondinformatie, die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info.voorgrootenklein@gmail.com , dan verwijderen wij deze informatie.
Foto’s worden alleen gebruikt bij een Luisterkind-afstemming en worden maximaal 3 maanden bewaard.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Healingpraktijk Voor Groot en Klein verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Voor het uitvoeren van onze diensten en producten.
– Healingpraktijk Voor Groot en Klein verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Healingpraktijk Voor Groot en Klein neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Healingpraktijk Voor Groot en Klein) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Healingpraktijk Voor Groot en Klein bewaart uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor we deze verzamelen, tenzij de wetgeving ons anders verplicht. Dit houdt in dat we jouw persoonlijke gegevens gedurende langere tijd zorgvuldig zullen behouden ten minste 7 jaar.

Uitzondering voor Hulpvraag + Luisterkind-afstemming + foto. Hiervoor geldt een bewaartermijn van 3 maanden voor extra vragen betreffende de geleverde dienst.

Uitzondering voor het aanvragen van een Luisterkind-afstemming + foto bij Luisterkindwerkers, of meedoen aan een mini-actie Luisterkind-afstemming + foto. Hiervoor geldt een bewaartermijn van 3 maanden voor extra vragen betreffende geleverde dienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Healingpraktijk Voor Groot en Klein verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals een boekhouder.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Healingpraktijk Voor Groot en Klein blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Nieuwsbrieven
Healingpraktijk Voor Groot en Klein biedt nieuwsbrieven aan via Laposta, waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze diensten en aanverwante zaken. Via de website kunt u zich aanmelden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derde verstrekt. Uw persoonsgegevens geven wij door aan Laposta. Laposta is een Nederlands bedrijf en voldoet aan de voorwaarden van de wet AVG. Met Laposta is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Healingpraktijk Voor Groot en Klein gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Healingpraktijk Voor Groot en Klein en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info.voorgrootenklein@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Healingpraktijk Voor Groot en Klein wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Healingpraktijk Voor Groot en Klein neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info.voorgrootenklein@gmail.com.